Polityka prywatności

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), realizując obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO, Wild Grass – Borecki, Wujek sp. k. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 01-572, ul. Henryka Wieniawskiego 5/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 00000420544, NIP: 7010264520, REGON: 142643920 (dalej: „Wild Grass” albo „My”) informuje, że jest administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) gromadzonych i przetwarzanych w związku z redakcją i zrządzaniem stronami internetowymi chaikola.com oraz sklep.wildgrass.pl (dalej łącznie: „Serwis”) i prowadzi niżej opisaną politykę prywatności (dalej: „Polityka”) w odniesieniu do osób fizycznych odwiedzających Serwis (dalej: „Użytkownicy” lub gdy w liczbie pojedynczej: „Użytkownik”).

ŹRÓDŁA DANYCH OSOBOWYCH

Źródła danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w związku z redakcją, zrządzaniem i świadczeniem usług za pośrednictwem Serwisu:
1. Wszyscy Użytkownicy odwiedzający Serwis – dane osobowe takie jak: adres IP lub inne identyfikatory i informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii wszystkich Użytkowników odwiedzających Serwis są rejestrowane w logach systemowych, to jest w specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego.
2. Użytkownicy, którzy dokonują rejestracji w sklepie internetowym sklep.wildgrass.pl (dalej: „Sklep”) – Użytkownicy są proszeni o podanie danych niezbędnych do wykonywania umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta klienta (dalej: „Konto”) w Sklepie oraz do zawierania i realizacji umów sprzedaży produktów oferowanych w Sklepie. Niepodanie danych oznaczonych jako obowiązkowe skutkuje brakiem możliwości korzystania z usługi. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może dobrowolnie podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć.
3. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

PLIKI „COOKIES”

Serwis używa tzw. „Cookies”, które przyczyniają się do większej użyteczności, funkcjonalności oraz łatwości obsługi Serwisu. Użytkownikom, „Cookies” zapewniają szybsze poruszanie się po stronach Serwisu, np. poprzez utrzymanie sesji zalogowanego Użytkownika Sklepu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła. Nam, pliki „Cookies” pozwalają np. zmierzyć częstość odsłon poszczególnych podstron i sprawdzić, które podstrony lub produkty są najchętniej oglądane. „Cookies” to małe pliki tekstowe, które są zapisywane i przechowywane w systemie komputera lub innego urządzenia końcowego (telefon, tablet) Użytkownika. W Serwisie stosowane są dwa podstawowe rodzaje plików „Cookies”: „sesyjne”  (session cookies) oraz „trwałe” (persistent cookies). „Cookies sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Cookies trwałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „Cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Administrator może zamieścić lub zezwolić podmiotowi zewnętrznemu na zamieszczenie plików „Cookies” na urządzeniu Użytkownika w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Pomaga to monitorować i sprawdzać działania Serwisu. Podmiotem tym może być między innymi Google, który zbiera potrzebne Administratorowi dane. Istnieje możliwość zablokowania plików „Cookies” w każdym momencie, o ile używana przez Użytkownika przeglądarka posiada stosowną funkcję. Należy pamiętać, że po blokadzie plików „Cookies” możliwość korzystania z niektórych funkcji Serwisu zostanie w znacznym stopniu ograniczona lub wyłączona.

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE

Dane gromadzone w Serwisie są przetwarzane przez Administratora w celu:
1. realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej – w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 pkt. 1b RODO);
2. wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na Administratorze, w szczególności w zakresie rachunkowości – w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 pkt. 1c RODO);
3. analitycznym i statystycznym – w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 pkt. 1f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, analiz preferencji i sposobu korzystania z Usług elektronicznych w celu poprawy ich funkcjonalności;
4. marketingowym związanym z prezentowaniem reklamy w zakresie działań zgodnych ze stosownymi przepisami – w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 pkt. 1f RODO) polegający na prowadzeniu działań marketingowych;
5. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 pkt. 1f RODO) polegający na umożliwieniu Administratorowi ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
6. technicznym i administracyjnym – w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na potrzebie zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas obowiązywania umowy stanowiącej podstawę gromadzenia i przetwarzania danych, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta, udostępnienia interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie zamówienia w Sklepie, realizacji umów sprzedaży produktów oferowanych w Sklepie, odbiorcami danych mogą być podmioty odpowiedzialne za obsługę systemów informatycznych, banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówień składanych w sklepie internetowym), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych). Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu działań promocyjnych i marketingowych.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

DANE KONTAKTOWE

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: ado@wildgrass.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

ZMIANY POLITYKI

Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 22 maja 2018 r.

Przeczytałem/am i akceptuję regulamin.