Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.wildgrass.pl

obowiązujący od 1 stycznia 2021 roku

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Wild Grass sp. z o.o. w Warszawie ustala regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.wildgrass.pl (zwany dalej „Regulaminem”).

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także określa zasady dokonywania transakcji sprzedaży produktów w Sklepie internetowym sklep.wildgrass.pl.
2. Sklep internetowy prowadzony jest przez Wild Grass sp. z o.o. w Warszawie, Pl. Inwalidów 10, NIP 7010336395, REGON 146029967, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000412729.
3. Przez pojęcia użyte w Regulaminie rozumie się:
i. Administrator – administrator danych osobowych, o którym mowa w art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”);
ii. Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Adres elektroniczny zwany jest także adresem e-mail;
iii. Login – identyfikator Klienta ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji;
iv. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji;
v. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej;
vi. Konsument – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

vi.a. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy jasno wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalnosci gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

vii. Konto (Konto Klienta) – indywidualna, autoryzowana podstrona Sklepu internetowego, w ramach której gromadzone są m.in informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym;
viii. Produkt – towar oferowany w Sklepie internetowym;
ix. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego;
x. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;
xi. Sklep internetowy (Sklep) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem: sklep.wildgrass.pl, za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej;
xii. Sprzedawca – Wild Grass sp. z o.o. w Warszawie;
xiii. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego;
xiv. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego;
xv. Usługodawca – Wild Grass sp. z o.o. w Warszawie;
xvi. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu.

§ 2
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem informatycznym Usługodawcy i ogólne zasady korzystania ze Sklepu internetowego

1. W celu prawidłowego korzystania z Usług elektronicznych i Sklepu internetowego niezbędne jest posiadanie: (i) szerokopasmowego łącza internetowego, (ii) dostępu do aktywnej poczty elektronicznej, (iii) przeglądarki internetowej: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej, (iv) monitora o rozdzielczości: 1024×768 pikseli (zalecane).
2. Korzystanie ze Sklepu internetowego odbywa się zgodnie z jego przeznaczeniem. Klient zobligowany jest powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Sklepu internetowego.
3. Wszelkie treści umieszczone na stronach Sklepu internetowego, w tym znaki towarowe, zdjęcia, opisy, aplikacje podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie w całości lub poszczególnych części stanowi naruszenie prawa.
4. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
5. Warunkiem korzystania z Usług elektronicznych i Sklepu internetowego jest zapoznanie się i akceptacja treści niniejszego Regulaminu.

§ 3
Usługi elektroniczne

1. Na podstawie niniejszego Regulaminu Usługodawca świadczy bezpłatnie, za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne: Konto Klienta w Sklepie internetowym, Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym.
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.
3. Świadczenie Usług elektronicznych jest zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego ograniczenia dostępu Klientów do Usług elektronicznych i Sklepu internetowego w celu jego ulepszenia, przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Klientów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: (i) zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu internetowego spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Klientów lub osób trzecich, (ii) trudności techniczne, w tym błędy i niepowodzenia w łączeniu się ze Sklepem internetowym.
5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji. Rejestracja możliwa jest po zapoznaniu się i akceptacji treści Regulaminu. Rejestracja stanowi potwierdzenie akceptacji treści Regulaminu oraz jest równoznaczna z zawarciem umowy o świadczenie wskazanych w niniejszym Regulaminie usług drogą elektroniczną, bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.
6. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym danych identyfikujących Klienta, to jest Loginu oraz Hasła.
7. Obok umożliwienia Klientowi składania Zamówień, Usługa polegająca na prowadzeniu Konta Klienta obejmuje korzystanie z następujących funkcjonalności:
a. zamieszczanie opinii dotyczących zakupionych Produktów;
b. wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych dotyczących Klienta, w tym adresów dostawy;
c. przeglądanie historii Zamówień;
d. korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych Klientom w ramach Konta.
8. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej udostępnienia interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej usługi (z chwilą dodania Produktu do koszyka).
9. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej prowadzenia Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony. Rozwiązanie tej umowy następuje na mocy oświadczenia jednej ze stron, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia. Oświadczenie nie wymaga wskazania przyczyny rozwiązania umowy i składane jest drogą elektroniczną. W celu rozwiązania umowy i usunięcia Konta Klienta, Klient powinen skontaktować się z Usługodawcą adresując wiadomość ze stosownym oświadczeniem na adres e-mail: sklep@wildgrass.pl. Usługodawca ma prawo do weryfikacji tożsamości osoby występującej z żądaniem usunięcia Konta, w celu ustalenia, czy osoba ta jest uprawniona do złożenia dyspozycji usunięcia Konta.
10. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń.

§ 4
Zawarcie Umowy sprzedaży

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym aktualnie obowiązujący podatek VAT. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce „DOSTAWA” pod adresem: sklep.wildgrass.pl/dostawa/.
3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, wybrać Produkt i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.
5. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/lokalu, miejscowość, kod pocztowy), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, adres dostawy Produktu, formę płatności za Zamówienie.
6. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
7. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca bez zbędnej zwłoki potwierdza otrzymanie Zamówienia. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez: (i) wyświetlenie odpowiedniego komunikatu na stronie Sklepu internetowego oraz (ii) przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta.
8. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie potwierdzenia Klientowi przyjęcia Zamówienia do realizacji w sposób wskazany w ust. 7 powyżej.
9. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.

§ 5
Płatności

1. Sprzedawca udostępnia płatności przelewem na numer rachunku bankowego wskazany w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia lub za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24.
2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży bez zbędnej zwłoki, po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji w sposób wskazany w § 4 ust. 7 Regulaminu.
3. Sprzedaż Produktów dokonywana za pośrednictwem Sklepu internetowego dokumentowana jest wystawieniem faktury VAT.
4. Faktura VAT dostarczana jest Klientowi w formie elektronicznej na wskazany przez Klienta w Zamówieniu adres e-mail po odnotowaniu przez Sprzedawcę płatności z tytułu Umowy sprzedaży, nie później niż w ciągu 7 dni od momentu zapłaty za Produkty.
5. Klienci wyrażają niniejszym akceptację na otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej.

§ 6
Warunki dostawy Produktów

1. Dostawa Produktów realizowana jest bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych licząc od dnia, w którym płatność za Zamówienie została odnotowana na rachunku bankowym Sprzedawcy. Dostawa zamówionych Produktów wstrzymana jest do momentu odnotowania zapłaty ceny sprzedaży przez Sprzedawcę.
2. Dostawa Produktów realizowana jest za pośrednictwem przewoźnika wskazanego w formularzu Zamówienia.
3. Dostawa Produktów nabytych za pośrednictwem Sklepu internetowego realizowana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Koszt dostawy uzależniony jest od wartości Zamówienia. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz są dostępne na stronie Sklepu internetowego w zakładce „DOSTAWA” pod adresem: sklep.wildgrass.pl/dostawa/.
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostawy Produktów w sytuacji wskazania przez Klienta nieprawidłowych danych teleadresowych w formularzu Zamówienia.
6. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby zrealizować dostawę w wyznaczonym terminie. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane siłą wyższą. Na potrzeby niniejszego Regulaminu za siłę wyższą uznaje się każde działanie, zdarzenie sprawcze o charakterze przypadkowym lub naturalnym, nie do uniknięcia takie jak, w szczególności: powódź, huragan, trzęsienie ziemi, śnieżyca, pożar, korek drogowy, strajk.

§ 7
Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1. Klient będący Konsumentem/ Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta ma prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia dostawy Produktów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży przed upływem wskazanego terminu.
2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta obowiązany jest odesłać Produkty niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres magazynu Sprzedawcy prowadzonego przez Flexible Logistics Services sp. z o.o. , PASS 20k, 05-870 Błonie, w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta powinien zwrócić Produkty w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, w jakim otrzymał je od Sprzedawcy.
3. Zwrot zapłaconej przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta kwoty zostanie dokonany przelewem na wskazane przez niego konto bankowe w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Sklep pisemnego oświadczenia Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży i po uprzednim zwrocie Produktów do magazynu Sprzedawcy.
4. Koszt odesłania Produktu przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta na adres magazynu Sprzedawcy nie podlega zwrotowi.

§ 8
Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres Wild Grass sp. z o.o., Pl. Inwalidów 10, 01-552 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@wildgrass.pl.
2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy na reklamację zostanie wysłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
3. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego można zgłaszać pisemnie na adres Wild Grass sp. z o.o., Pl. Inwalidów 10, 01-552 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@wildgrass.pl.. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, wysyłana będzie w formie elektronicznej na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 9
Rozwiązywanie sporów

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Sprzedawca informuje, że pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr/ jest dostępna internetowa platforma rozstrzygania sporów drogą elektroniczną ODR (ang. online dispute resolution), stanowiąca punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych ww. rozporządzeniem. Platforma ODR służy do pozasądowego rozwiązywania sporów dotyczących towarów lub usług zakupionych przez Internet, w których stroną jest konsument zamieszkały w Unii Europejskiej. Sprzedawca informuje jednakże, że nie zobowiązuje się do korzystania z powyższej platformy ODR w związku z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu, chyba że taki obowiązek wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Sprzedawca informuje, że Klient będący Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie sporu z przedsiębiorcą, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

§ 10
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Sklepu jest: Wild Grass – Borecki, Wujek sp. k. w Warszawie.
2. Z Administratorem można skontaktować się elektronicznie, kierując wiadomość e-mail na adres: ado@wildgrass.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Dane osobowe Użytkowników gromadzone przez Administratora za pośrednictwem Sklepu przetwarzane są w celu:
a. realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej – w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 pkt. 1b RODO);
b. wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na Administratorze, w szczególności w zakresie rachunkowości – w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 pkt. 1c RODO);
c. analitycznym i statystycznym – w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 pkt. 1f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, analiz preferencji i sposobu korzystania z Usług elektronicznych w celu poprawy ich funkcjonalności;
d. marketingowym związanym z prezentowaniem reklamy w zakresie działań zgodnych ze stosownymi przepisami – w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 pkt. 1f RODO) polegający na prowadzeniu działań marketingowych;
e. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 pkt. 1f RODO) polegający na umożliwieniu Administratorowi ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
f. technicznym i administracyjnym – w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na potrzebie zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem.
4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z Usług elektronicznych, które wymagają podania danych osobowych.
5. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży, dane Klienta niezbędne do wykonania Umowy (w tym imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu) są udostępniane przez Administratora wybranej firmie logistycznej świadczącej na rzecz Sprzedawcy usługi magazynowo-logistyczne oraz przewozowe.
6. Przy dokonywaniu płatności za Zamówienie, dane Klienta niezbędne do realizacji płatności są udostępniane i przetwarzane przez dostawcę usług płatniczych i bankowych w celu obsługi płatności oraz wykonania ciążących na dostawcy usług obowiązków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
7. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane także innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: podmiotom świadczącym usługi w zakresie prowadzenia biura obsługi klienta, dostawcom usług IT, firmom kurierskim bądź operatorom pocztowym.
8. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez okres trwania umowy o świadczenie Usługi elektronicznej prowadzenia Konta do momentu usunięcia Konta ze Sklepu. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
9. W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na Administratorze, dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z właściwych przepisów prawa.
10. W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu komunikacji marketingowej oraz prowadzenia analiz marketingowych, dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia właściwej zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w takim celu.
11. Klientowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
12. Jako że dane Klienta przetwarzane są w sposób automatyczny na podstawie umowy, Klientowi przysługuje także prawo przenoszenia danych osobowych, które Klient dostarczył Administratorowi tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych Klienta w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Klient może przesłać te dane innemu administratorowi danych.
13. Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania jego danych osobowych na podstawie przesłanki prawnie uzasadnianego interesu Administratora.
14. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
15. Mając na celu ochronę danych osobowych Klientów oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności Użytkowników, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO.
16. Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników oraz plików „Cookies” znajdują się na podstronie poświęconej Polityce prywatności.

§ 11
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie umowy zawierane w ramach Sklepu podlegają prawu polskiemu.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny jaką jest:
a. konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na Regulamin i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
b. konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych, mających bezpośredni wpływ na Regulamin i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu;
c. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności;
d. zmiana warunków technicznych świadczenia Usług elektronicznych;
e. zmiana zakresu Usług elektronicznych;
f. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;
g. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;
h. zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu;
i. przeciwdziałanie naruszeniom Regulaminu lub nadużyciom.
3. W przypadku zmiany Regulaminu jego doręczenie będzie dokonywane poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu w Sklepie pod adresem internetowym: sklep.wildgrass.pl/Regulamin. Użytkownicy posiadający Konto Klienta będą ponadto powiadomieni o zmianie Regulaminu za pośrednictwem wiadomości e-mail, zawierającej odnośnik do zmienionego Regulaminu ze wskazaniem terminu wejścia zmiany w życie oraz informację o przysługującym prawie odstąpienia od umowy.
4. Zmiana Regulaminu nie będzie mieć wpływu na Zamówienia złożone przed taką zmianą.
5. Niniejszy Regulamin jest udostępniany wszystkim Użytkownikom nieodpłatnie pod adresem internetowym: sklep.wildgrass.pl/Regulamin
6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Przeczytałem/am i akceptuję regulamin.